VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PARTNERSKÉHO KLUBU myARISTON

Preambule

Partnerský klub myARISTON (dále také jen „partnerský klub“) je program pro zákazníky společnosti Ariston Thermo CZ s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 25605739, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212 (dále jen „Ariston“). Tento partnerský klub je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro montážníky a realizační firmy, kteří nakupují výrobky Ariston v síti distribučních partnerů společnosti Ariston Thermo CZ, nebo pro projektanty, kteří navrhují výrobky Ariston ve svých projektech.  Zákazníci se stávají členy partnerského klubu Ariston na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Členství v partnerském klubu

Členem partnerského klubu se může stát fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti, na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění, používá výrobky ze sortimentu Ariston, a která souhlasí se Všeobecnými pravidly partnerského klubu (dále jen „Všeobecná pravidla“), zcela a řádně vyplní a podepíše přihlášku anebo se zaregistruje pomocí online formuláře  do partnerského klubu a vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním a podepsáním přihlášky anebo zaregistrováním pomocí online formuláře zákazník souhlasí s podmínkami členství v partnerském klubu a prohlašuje tím, že se seznámil se Všeobecnými pravidly partnerského klubu. Po vyplnění přihlášky získá zákazník partnerské konto.

Partnerské konto slouží k prokázání členství v partnerském klubu a k zaznamenávání bonusových bodů za provedené nákupy.

 

Odměny partnerského klubu

Členové partnerského klubu jsou odměňováni individuálně podle typu členství (členství typu montážník nebo projektant).

Partnerské konto člena

Veškeré bonusové body započtené za nákup a jiné aktivity se sčítají na partnerském kontě člena partnerského klubu. Člen partnerského klubu má zajištěn elektronický přístup k partnerskému kontu prostřednictvím internetových stránek www.aristonklub.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (například objednání dárku) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění, budou z partnerského konta vymazány. Společnost Ariston si vyhrazuje právo podmínit načtení bonusových bodů za nákup výrobků předložením faktur za nákup zboží a odpovídajícího živnostenského oprávnění.

Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům partnerského klubu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech Ariston.

 Propagační materiály

Člen partnerského klubu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Ariston na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Člen partnerského klubu může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením. Společnost Ariston nebude dále předávat korespondenční údaje členů partnerského klubu svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může Ariston zaslat členům partnerského klubu nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené členy zaujme.

 

Zneužití přístupových údajů

1. Na body, které byly připsány na partnerské konto člena partnerského klubu neoprávněným užitím přístupových či jiných údajů třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li Ariston v daném případě jinak; tyto body je Ariston oprávněn z partnerského konta člena partnerského klubu kdykoliv odečíst.

3. Člen partnerského klubu je povinen uchovávat přihlašovací údaje  v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k partnerskému kontu (tj. přihlašovací jméno a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že člen klubu vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v partnerském klubu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li Ariston v daném případě jinak.

4. Člen partnerského klubu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do partnerského klubu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách www.aristonklub.cz po přihlášení na účet v sekci Aktualizace údajů, prostřednictvím obchodního zástupce Ariston nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu Ariston, uvedenou níže.

 

Zánik členství v partnerském klubu

Členství v partnerském klubu automaticky zaniká z těchto důvodů:

a) člen partnerského klubu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,

b) člen partnerského klubu porušil Všeobecná pravidla partnerského klubu,

c) doručením písemného odvolání souhlasu člena partnerského klubu se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti partnerského klubu na základě rozhodnutí Ariston

Ze stejných důvodů může Ariston rovněž dočasně pozastavit členství v partnerském klubu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených se členstvím v partnerském klubu.

Okamžikem ukončení členství v partnerském klubu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen partnerského klubu veškerá práva, která souvisí se členstvím v partnerském klubu. Ukončením členství v partnerském klubu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na partnerském kontě, nerozhodne-li Ariston  jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v partnerském klubu .

Členství v partnerském klubu dále zaniká:

a) písemnou výpovědí Ariston z libovolného důvodu či bez udání důvodu,

b) písemnou výpovědí člena partnerského klubu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi partnerského klubu (adresa dle poslední aktualizace člena partnerského klubu) nebo Ariston na adresu Ariston Thermo CZ s.r.o. , Poděbradská 88/55, Praha 9, 190 00.

Ariston je oprávněn kdykoliv ukončit činnost partnerského klubu, a to oznámením o ukončení činnosti partnerského klubu na internetových stránkách www.aristonklub.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti partnerského klubu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v partnerském klubu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v partnerském klubu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na partnerském kontě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, do 30 dnů od data účinnosti výpovědi  Ariston nebo do data ukončení činnosti partnerského klubu.

 

Ochrana osobních údajů členů partnerského klubu

1. Zákazník svým podpisem na přihlášce resp. vyplněním své registrace na internetu výslovně souhlasí s tím, aby společnost Ariston Thermo CZ s.r.o. jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z přihlášky a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům Ariston, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely (také jen „souhlas se zpracováváním údajů“). Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: firma, IČ, titul, jméno, příjmení, pohlaví , adresa, email, telefon, datum narození, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech), údaje o projektech.

2. Člen partnerského klubu výslovně souhlasí s tím, aby Ariston jako správce zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů partnerského klubu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti.

3. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen partnerského klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

4. Zákazník souhlasí s tím, aby pro správce tyto údaje shromažďovaly i pověření zpracovatelé, tj. zejména obchodní zástupci Ariston a prodejci za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník potvrzuje, že byl řádně informován o právech dle zákona  č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, dále že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na daného správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále uděluje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení k výše uvedeným účelům elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS, telefon) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů člen uděluje na dobu trvání členství v partnerském klubu a po ukončení členství v partnerském klubu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v partnerském klubu, která nepřesáhne 60 dnů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla Ariston nebude osobní údaje člena partnerského klubu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace.

6. Na základě písemné žádosti člena partnerského klubu bez zbytečného odkladu sdělí členu partnerského klubu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Ariston dále bez zbytečného odkladu sdělí členu partnerského klubu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena partnerského klubu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen partnerského klubu zjistí nebo se domnívá, že Ariston nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:

        1.1 požádat Ariston nebo zpracovatele o vysvětlení,

        1.2 požadovat, aby Ariston nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje.

7. Člen partnerského klubu bere na vědomí, že poskytování osobních údajů není povinné, když žádný obecně závazný právní předpis takovou povinnost neukládá.

 

Závěrečná ustanovení

1. Společnost Ariston si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla partnerského klubu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové partnerského klubu budou o těchto změnách informování na internetových stránkách www.aristonklub.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.aristonklub.cz.

2. Tato Všeobecná pravidla partnerského klubu vydal Ariston Thermo CZ s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Praha 9, 190 00 IČ: 25605739, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54212 jako závazná pravidla pro provozování partnerského klubu myARISTON výlučně na území České republiky pro členy partnerského klubu, kteří jsou registrováni a jejichž partnerská konta byla vydána v České republice.

3. Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností provozovatel.

4. Kontaktní adresa:

Ariston Thermo CZ s.r.o

Poděbradská 88/55

Praha 9 - Hloubětín

190 00

E-mail: info@aristonklub.cz

 Všeobecná pravidla partnerského klubu myARISTON platí od 1.května 2016